What is this? From this page you can use the Social Web links to save Download Firefox 3.0.2 + firefox ภาษาไทย to a social bookmarking site, or the E-mail form to send a link via e-mail.

Social Web

E-mail

E-mail It
September 24, 2008

Download Firefox 3.0.2 + firefox ภาษาไทย

Posted in: internet browser

หลังจากที่ Firefox ปล่อย FireFox version 3.0.1 ออกมาให้เราๆ ได้ใช้งานกัน  จากนั้นไม่นาน Google Chrome ก็ปล่อย Browser ตัวใหม่ล่าสุด (ที่ลองแล้วว่าเร็ว) ออกมาข่ม หรือออกมาให้ชาวโลกได้รู้จักกันซึ่งเทคโนโลยีใหม่ของ browser ซึ่งก็สร้างกระแสและแนวโน้มของการทำงานของ Browser ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแนวคิดที่แยกกันทำงานของแต่ละหน้าต่างของ browser ซึ่งการแข่งขัน ตลาด browser น่าจะรุนแรงขึ้นมากในปลายปีนี้และปีหน้า (เขียนเหมือนนักวิเคราะห์เลยนะไอ้จุก)

กลับมาเรื่อง FireFox version release ล่าสุดคือ  Firefox 3.0.2 ซึ่งปล่อยออกมาเมื่อ September 23, 2008 (เวลาอเมริกา  มาถึงไทยก็ 24 กันนายน 2551) ซึ่ง Firefox version 3.0.2 นี้ มีการปรับปรุงและน่าสนใจหลายอย่าง และที่น่าสนใจคือ มีการปล่อย Firefox New Localized Builds ภาคภาษาไทย (รุ่น beta) ออกมาด้วย

Firefox New Localized Builds

คือการเปลี่ยนให้ browser เมนู หรือข้อความในเมนูต่างๆ เป็นภาษาไทย ซึ่งทำให้คนไทยอย่างเรา เข้าใจหัวข้อต่างๆ ในเมนูของ FireFox เพิ่มขึ้น ซึ่งการติดตั้งนั้น เราสามารถที่จะ download Firefox ภาษาไทยและติดตั้งได้เลย และหากเราได้ทดลองใช้งานกันแล้ว มีข้อแนะนำ หรือจะรายงานข้อผิดพลาด เราก็สามารถเข้าไปฝากคำแนะนำได้ที่ Thai-l10n

ตัวอย่างหน้าตา FireFox เมนูภาษาไทย


Return to: Download Firefox 3.0.2 + firefox ภาษาไทย